Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

Japko
0429 6227 500
Reposted fromfungi fungi viadomowa domowa
Japko
Japko
9825 564a 500
Ultimate baneposting
Reposted fromUbik Ubik vianaich naich

December 06 2016

Japko
8166 41c7 500
Reposted fromfungi fungi viawitam witam
Japko
CAN YOU SEE THE DALEKS NOW? EX-FOL-IATE!
Reposted fromfalconwing falconwing viaUbik Ubik

December 05 2016

Japko
Nie no, na historię i świat przedstawiony u Martina nie narzekam. Chodzi mi o jego miałki styl pisarski. W ogóle to on coś jeszcze napisał poza asoiaf?
Herbert, mam rozumieć, Frank? Jeśli tak, to ma nigga.
Japko
Reposted frompjoter pjoter viaconcarne concarne
Japko
I King i Martin piszą w sposób nudny, bez stylu i z fatalną narracją. W obu przypadkach ekranizacje są znacznie lepsze od samych książek.
Reposted bylubiew0Kropledonosainfinitenoisewybuchmuzgucassieplacebo
Japko
Reposted fromtfu tfu
Japko
6635 da44 500
Frying this steak with no survivors
Reposted bynaichciazachlanny
Japko
5828 3c3d
Mahlzeit!
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianaich naich

December 04 2016

Japko
0249 1aec
Reposted fromjottos jottos viakelu kelu

December 03 2016

Japko
Japko
Jestem usatysfakcjonowany.
Japko
Czy bazą stylu była сметана?
Reposted byniskowo niskowo
Japko
3053 3a7c
Reposted byvimesmucciachodznapiwo
Japko
2841 e959 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viadomowa domowa
Japko
2758 b0e9
Reposted bybloodrainbowjotccealexchilton
Japko
2729 9963 500
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze

December 02 2016

Japko
1123 9ded 500
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl